REGULAMIN PLACU SANKTUARYJNEGO

W Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu

§ 1
Plac Sanktuaryjny W Dębowcu jest własnością Domu Zakonnego Księży Misjonarzy Saletynów W Dębowcu, Dębowiec 55, 38-220 Dębowiec, zwanym dalej Domem Zakonnym. Osobą zarządzająca jest przełożony wspólnoty zakonnej.

§ 2
Każdy użytkownik placu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania. Regulamin jest dostępny na tablicy przy wejściu na plac oraz na stronie internetowej sanktuarium.

§ 3
Plac udostępnia się w celach religijnych, dydaktycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Inne wykorzystanie z parku, w tym organizowanie wszelkiej działalności komercyjnej oraz fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga zgody osoby zarządzającej placem.

§ 4
Na terenie parku obowiązuje zakaz:
poruszania się pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem parku oraz wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zezwolenie) oraz rowerami
poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami i strefami udostępnionymi do odwiedzających;
wyprowadzania zwierząt
spożywania alkoholu i innych używek;
niszczenia oraz przestawiania elementów wyposażenia placu;
zrywania, niszczenia i uszkadzania roślinności;
zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników placu;
palenia ognia bez zgody osoby zarządzającej placem;
rozbijania namiotów i biwakowania bez zgody osoby zarządzającej placem;
wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych.

§ 5
Grupy zorganizowane (powyżej 20 osób), w tym grupy odbywających zajęcia dydaktyczne na terenie placu, są zobowiązane do uzgodnienia terminu wizyty z osobą zarządzająca placem. Za przestrzeganie regulaminu placu i zachowanie się grup zorganizowanych odpowiada opiekun grupy.
§ 6

Zakazane jest korzystanie z placu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, zamieć śniegowa, burza, oblodzenie ścieżek), które grożą niebezpieczeństwem. Dom zakonny nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich sytuacjach.

§ 7
Za szkody materialne wyrządzone podczas organizacji imprez odpowiedzialność ponosi organizator.
Za zniszczenia na terenie placu w trakcie korzystania z placu w sposób niezgodny z Regulaminem odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę .
W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Naprawienie szkody powinno nastąpić na zasadach określonych w art. 363 KC

§ 8
Za skutki wynikające z nieprawidłowego korzystania z obiektów i urządzeń placu oraz nieprzestrzegania regulaminu Dom Zakonny nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10
Regulamin jest wprowadzany w życie i zmieniany zarządzeniem osoby zarządzającej placem